Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Bouwteam Nieuwleusen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouwteam Nieuwleusen B.V., statutair gevestigd te (7711 CB) Nieuwleusen aan het adres Middeldijk 6, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 05057654, zijnde de gebruiker van de algemene voorwaarden;
• Opdrachtgever: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
• Offerte: schriftelijke of elektronische uitgebrachte aanbod van de aannemer tot het aangaan van een overeenkomst;
• Overeenkomst: de overeenkomst van aanneming van werk tussen de aannemer en de opdrachtgever tot stand gekomen, nadat de opdrachtgever de offerte van de aannemer heeft aanvaard;
• Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2: Offerte
2. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht.
3. De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig dagen, tenzij in de offerte anders is bepaald.
4. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Bouwteam Nieuwleusen of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Bouwteam Nieuwleusen. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen veertien dagen na een daartoe door Bouwteam Nieuwleusen gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.
5. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Bouwteam Nieuwleusen gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek zij de offerte uitbracht in rekening te brengen. De kosten zijn vastgesteld op een forfaitaire bedrag van 4% van het offertebedrag.

Artikel 3: Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.
2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Bouwteam Nieuwleusen tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever
1. Tenzij anders is overeengekomen zorgt de opdrachtgever ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken:
a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met Bouwteam Nieuwleusen;
b. Over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
d. Over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5: Verplichtingen van Bouwteam Nieuwleusen
Indien de prijsvormingsmethode regie is overeengekomen, maakt Bouwteam Nieuwleusen maandrapporten op en dient zij deze in bij de opdrachtgever. In de maandrapporten worden onder meer aantekeningen opgenomen betreffende de bestede uren en het verwerkte materiaal. Indien de opdrachtgever tegen de inhoud van een maandrapport bezwaar heeft, stelt hij Bouwteam Nieuwleusen daarvan onder opgave van redenen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het maandrapport schriftelijk of elektronisch op de hoogte, bij gebreke van verval van zijn vorderingsrechten.

Artikel 6: Meer en minder werk
Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meer werk, mag Bouwteam Nieuwleusen bij wijze van voorschot 25% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen. Het resterende gedeelte zal Bouwteam Nieuwleusen eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meer werk dan wel bij de eerstkomende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minder werk door Bouwteam Nieuwleusen worden verrekend bij de eindafrekening.

Artikel 7: Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald, dient de betaling te geschieden in Nederlandse valuta en binnen veertien dagen na de factuurdatum.
2. Betaling vindt plaats zonder aftrek, compensatie, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op binnen veertien dagen na de factuurdatum betaalt, verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. Alsdan is Bouwteam Nieuwleusen gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, zonder dat Bouwteam Nieuwleusen daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
4. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of schuldsanering natuurlijke persoon van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Bouwteam Nieuwleusen onmiddellijk opeisbaar.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen, strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en (incasso-)kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Bouwteam Nieuwleusen dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zendt Bouwteam Nieuwleusen telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de opdrachtgever toe. Bouwteam Nieuwleusen is gerechtigd de factuur betreffende de bij oplevering verschuldigde termijn veertien dagen voor de geplande oplevering in te dienen.
7. Binnen een redelijke termijn na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, dient Bouwteam Nieuwleusen de eindafrekening in.

Artikel 8: Oplevering
1. Het werk geldt als opgeleverd wanneer Bouwteam Nieuwleusen heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een door de opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die door Bouwteam Nieuwleusen niet wordt erkend wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.
2. Indien Bouwteam Nieuwleusen heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de opdrachtgever niet binnen acht dagen na die mededeling laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.
3. Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
4. Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.
5. Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Bouwteam Nieuwleusen na overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.
6. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de opdrachtgever.
7. Door Bouwteam Nieuwleusen erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.

Artikel 9: Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering
1. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van Bouwteam Nieuwleusen komen- de omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
2. Bouwteam Nieuwleusen heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer- en minderwerk, niet van Bouwteam Nieuwleusen kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

Artikel 10: In gebreke blijven van de opdrachtgever
1. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, is Bouwteam Nieuwleusen gerechtigd, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de op hem rustende verplichting is nagekomen. In het geval Bouwteam Nieuwleusen de uitvoering van de werkzaamheden opschort is Bouwteam Nieuwleusen op geen enkele wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig. Bouwteam Nieuwleusen is, indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting niet nakomt, gerechtigd het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist en zonder dat Bouwteam Nieuwleusen op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig is. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Bouwteam Nieuwleusen op vergoeding van schade, kosten en rente.
2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel de wettelijke schuldsanering op hem van toepassing wordt verklaard, dan wel in geval van liquidatie, surseance van betaling, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig beslag wordt gelegd, is Bouwteam Nieuwleusen gerechtigd zonder nadere aanmaning/ingebrekestelling de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat Bouwteam Nieuwleusen op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig is.
3. Indien op grond van dit artikel sprake is van schorsing respectievelijk beëindiging in onvoltooide staat, is het bepaalde in artikel 11 van toepassing.

Artikel 11: In gebreke blijven van Bouwteam Nieuwleusen
Indien Bouwteam Nieuwleusen haar verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van de werkzaamheden niet nakomt, zal de opdrachtgever haar schriftelijk of elektronisch aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.

Artikel 12: Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging
1. Indien de opdrachtgever bevoegd is de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen, dan moet de opdrachtgever de voorzieningen die Bouwteam Nieuwleusen ten gevolge van de schorsing moet treffen, en schade die Bouwteam Nieuwleusen ten gevolge van de schorsing lijdt, aan Bouwteam Nieuwleusen vergoeden.
2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van Bouwteam Nieuwleusen.
3. Indien de schorsing langer dan veertien dagen duurt, kan Bouwteam Nieuwleusen vorderen, dat hem een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Daarbij wordt rekening gehouden met op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel reeds door Bouwteam Nieuwleusen betaalde bouwstoffen.
4. Indien de schorsing van het werk langer dan 30 dagen duurt, is Bouwteam Nieuwleusen bevoegd, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat Bouwteam Nieuwleusen op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig is. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.
5. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Bouwteam Nieuwleusen heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. Bouwteam Nieuwleusen is gerechtigd om in plaats van voorgaande aanspraak 10% van de waarde van het niet uitgevoerde deel van het werk in rekening te brengen. Bouwteam Nieuwleusen zendt de opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.
2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die Bouwteam Nieuwleusen redelijkerwijs had mogen verwachten, geven Bouwteam Nieuwleusen recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.
3. Indien blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.
4. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.
5. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, ongeschikt of gebrekkig zijn, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.
6. Indien de opdrachtgever een onderaannemer of leverancier heeft voorgeschreven, en deze niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.
7. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en de schade en vertraging die Bouwteam Nieuwleusen lijdt als gevolg van door de opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen, ook niet in het geval deze derden op voordracht of op advies van Bouwteam Nieuwleusen zijn door de opdrachtgever zijn ingeschakeld.

Artikel 14: Aansprakelijkheid van Bouwteam Nieuwleusen
Ontwerpaansprakelijkheid
1. In geval van tekortkoming in het ontwerp, is Bouwteam Nieuwleusen hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkoming hem kan worden toegerekend.
2. De aansprakelijkheid van Bouwteam Nieuwleusen is beperkt tot de schade waartegen Bouwteam Nieuwleusen uit hoofde van een door of ten behoeve van haar gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.
3. Indien Bouwteam Nieuwleusen om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 1 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot het voor het verrichten van de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van Bouwteam Nieuwleusen beperkt tot 10% van de aannemingssom. Tot maximaal 10% van de aanneemsom.
Aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het werk
4. De aansprakelijkheid van Bouwteam Nieuwleusen is allereerst beperkt tot vergoeding van de directe schade, veroorzaakt door een aan Bouwteam Nieuwleusen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, of welke rechtsgrond dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld, en tevens beperkt tot het bedrag van de in de overeenkomst vastgelegde prijs.
5. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van Bouwteam Nieuwleusen maximaal uit hoofde van een door of ten behoeve van Bouwteam Nieuwleusen gesloten verzekering uitkeert.
6. Onder directe schade wordt verstaan de kosten die de opdrachtgever redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Bouwteam Nieuwleusen wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

Artikel 15: Overmacht
1. Indien Bouwteam Nieuwleusen, ten gevolge van een omstandigheid waarop zij geen invloed heeft, niet in staat is de overeenkomst na te komen, kan zij de overeenkomst opschorten, geheel of gedeeltelijk ontbinden of wijzigen, zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de opdrachtgever.
2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst door Bouwteam Nieuwleusen blijvend of tijdelijk verhinderen. Hieronder vallen onder meer (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) doch niet uitsluitend: brand en verlies van te verwerken onderdelen, overstroming, lekkage, bijzondere weersomstandigheden, pandemie, oorlog, terreur, overheidsingrijpen in binnen- of buitenland, zoals importverbod of handelsverboden, stakingen in andere bedrijven dan die van de aannemer, wilde of politieke stakingen in het bedrijf van Bouwteam Nieuwleusen, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Bouwteam Nieuwleusen afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel van Bouwteam Nieuwleusen, tekortschieten van hulppersonen c.q. hulpzaken als bedoeld in artikel 6:76 en 6:77 BW, storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Bouwteam Nieuwleusen of derden.
3. Bouwteam Nieuwleusen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Bouwteam Nieuwleusen haar verbintenis had moeten nakomen.
4. De opdrachtgever vrijwaart Bouwteam Nieuwleusen tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van de overeenkomst is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van Bouwteam Nieuwleusen en/of andere door haar bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 16: Intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, tekeningen, foto’s, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Bouwteam Nieuwleusen, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.
2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om door Bouwteam Nieuwleusen ontwikkelde of aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde ontwerpen, foto’s of tekeningen, evenals voorbereidend materiaal daarvan, aan derden ter beschikking te stellen voor welk doel dan ook.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Bouwteam Nieuwleusen geleverde zaken blijven eigendom van Bouwteam Nieuwleusen totdat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst volledig is nagekomen.
2. Zolang Bouwteam Nieuwleusen nog enige vordering op de opdrachtgever heeft openstaan, is het de opdrachtgever niet toegestaan om over de geleverde te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan.

Artikel 18: Slotbepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Bouwteam Nieuwleusen worden betrokken.
2. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever, onder welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing op de offerte/overeenkomst en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen door Bouwteam Nieuwleusen. De opdrachtgever doet eveneens afstand van een toepasselijkheidsverklaring van zijn eigen algemene voorwaarden.
3. Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden van kracht.
4. Bouwteam Nieuwleusen is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Bouwteam Nieuwleusen zal de gewijzigde algemene voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden de wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 19: Geschillen en toepasselijk recht
1. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en Bouwteam Nieuwleusen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel.